APIE LGKŠA

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija (toliau – Asociacija) buvo įsteigta 2013 metų rugpjūčio 23 d. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
Oficialus asociacijos pavadinimas –  Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija.
Oficialus trumpinys – LGKŠA.
Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei Asociacijos Organizavimo nuostatais, savo vidiniais aktais ir veiklą grindžia Asociacijos įstatais.
Asociacija turi savo vėliavą, ženklą, antspaudą, sąskaitą banke. Asociacijos nariai gali turėti uniformą ir Asociacijos laipsnius.
Asociacija yra labdaros ir paramos teikėja bei paramos gavėja.
Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
Asociacijos finansiniai metai — kalendoriniai metai.

Misija: 
Remiantis Lietuvos tarpukario karininkijos tradicijomis  ir aukštosios kultūros samprata, ugdyti valstybininkus ir remti valstybę gynybos, kultūros ir švietimo srityse.

Tikslai: 

  1. Profesinių žinių gilinimas gynybos srityje;
  2. Organizacijos narių lyderystės, vado ir vadovo savybių ugdymas;
  3. Lietuvos Respublikai nusipelniusių asmenų pagerbimas;
  4. Tarpukario Lietuvos karininkijos tradicijų ir aukštosios kultūros puoselėjimas;
  5. Vaikų ir jaunimo dominimas Lietuvos kariuomene ir aukštąja kultūra, jų užimtumo organizavimas;
  6. Organizuoti tyrimus, konferencijas, debatus Asociacijos kuruojančioms valstybinės reikšmės sritims;
  7. Domėtis valstybės reikalais ir pasisakyti valstybėje vyraujančiais aktualiais klausimais bei organizuoti aktualių temų konferencijas, seminarus ir kt..

LGKŠA veikimo schema:

LGKŠA veikimo schema