LGKŠA štabo viršininko J.Rusteikos kreipimasis į Ignalinos krašto žmones, asociacijos narius kovo 11–osios proga

LGKŠA štabo viršininko J.Rusteikos kreipimasis į Ignalinos krašto žmones, asociacijos narius kovo 11–osios proga

Mieli kraštiečiai!

Gerbiami Sąjūdžio žmonės!

Brangūs Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos nariai!

Vejami neramių bangų atėjo mūsų pergalės ir laisvės 31 – ieji metai, užauginę jaunų žmonių kartą, mąstančią vakarietiškų ir demokratinių vertybių pagrindu, ištikimybe tiesos idealams, bendražmogiškosiomis ir krikščioniškosiomis vertybėmis. Einame ketvirtuoju laisvės metų dešimtmečiu drauge su nepriklausomybėje užaugusia ir ilgą gyvenimą einančia bei Sąjūdį kūrusia karta bei karta, dar mačiusią Vasario 16–osios dvasią. Ar mes, šių trijų kartų Lietuvos piliečiai ir pilietės, nepasigendame istorijos tėkmėje mums matytų, o šiandien sunkiai įžiūrimų mūsų tautos kilnių ir ryžtingų darbų? Ar šiandien užtektinai turime idealizmo, vieningumo, drąsos ir ryžto kurti mūsų tėvynės istoriją? Ar neskęstame apatijos, neapykantos šviesiems, veikiantiems bei kuriantiems žmonėms, egoizmo jūroje? Ar likimas šiandien mums iškelia naujų lyderių, bent per plauką panašių į nueinančiuosius ir išėjusiuosius mūsų Tautos pavyzdžius? Žvelgdami optimistiškai ir su viltimi tikėkime, kad šie klausimai rytojuje bus tolimoje periferijoje nuo mūsų siekių ir darbų, kuriant mūsų valstybės istoriją.

Dėka stiprios valios ir aukštos moralės Sąjūdžio vyrų ir moterų buvo sugrąžinta istorinė tiesa – Lietuva sugrąžinta į demokratinių valstybių šeimą. Tačiau ir šiandien valstybės kūrimas tęsiasi, todėl, mes jaunimas, turime neapvilti šių žmonių ir jų viso gyvenimo įdėtų pastangų matyti mus kuriančius moralioje aplinkoje – laisvoje tėvynėje. Klausiate kaip to sieksime?

Atsakau. Eidami per gyvenimą turėsime įvairios mums siūlomos gyvenimo įvairovės, tačiau turime išlikti ištikimi svarbiausiems pamatiniams dalykams – žmogiškumui, šeimai, tautai ir valstybei.

Turime mylėti žmones. Paklauskime savęs, kokia prasmė iš viso ką nors gyvenime daryti, jei negerbi ir nemyli žmonių?

Ieškokime prasmės, o ne lengvumo. Tą sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė – „gyvenime reikia ieškoti ne lengvumo, o prasmingumo. O pati didžiausia prasmė visada – Lietuva“.

Pažinkime savąją kultūrą ir suraitykime savąjį parašą ant Lietuvos kario priesaikos, mūsų tradicijų ir vertybių kalvėje – Lietuvos kariuomenėje, kad esant reikalui tvirtai žinotume, ką ir kaip ginsime, nes abejojančius priešas greitai suvilios. Tik atsiminkime, kad priešas silpnos valios ir dėl geresnio gyvenimo kolaboravusių žmonių vertingais tikrai nelaiko…

Prof. Donato Katkaus žodžiais – „kultūros vertybių suvokimas ir pažinimas, moralumas, tolerancija yra didelių pastangų vaisius, kuris, deja, ne visiems yra pasiekiamas. Apatijos, bukumo, egoizmo yra kur kas daugiau negu altruizmo, šviesaus proto ir dvasinių pastangų“. Sunkiausia kova – visada bus kova su savimi. Didelių pastangų dėka galima ją laimėti.

Brangūs Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos nariai, prie šios svarbios mūsų Tautai dienos, mes taip pat minime ir mūsų vėliavos dieną. Sveikinu, Jus, mūsų vėliavos dienos proga. Linkiu širdies ir proto, laisvės ir įsipareigojančio jautrumo, tolerancijos kitaminčiui ir nepakantumo ksenofobijai. Tegul mūsų organizacijos narių atsidavimas Lietuvai ir Jos žmonėms būna pavyzdys mūsų gabiam jaunimui.

Norisi atkreipti dėmesį į prieš šešioliką metų Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus Kreipimąsi į Lietuvos žmones Kovo 11-osios proga ir Jo pasakytos kalbos pabaigos eilutes: „Valstybė turi tarnauti žmogui, turi ginti kiekvieną visuomenės narį. Tokios Lietuvos trokšta mūsų piliečiai – teisingos, solidarios, kurioje gera ir saugu gyventi, kurioje nėra nereikalingų ar pamirštų žmonių. Tad kurkime tokią Lietuvą. Tai šalis, kurią mes visi privalome ir galime didžiuotis“.

Tokiomis pat mintimis sveikinkime vieni kitus ir mums brangią Lietuvą.

Su Nepriklausomybės atkūrimo diena! Su Kovo 11-ąja! Su stebuklo diena!

Su pagarba,
Jurandas Rusteika