Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos

Jaunimo savanoriškoji tarnyba

2021 m. rugpjūčio 23 d. LGKŠA Prezidentės įsakymu įsteigta Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos Jaunimo savanoriškoji tarnyba. Ši Tarnyba yra Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos nejuridinis struktūrinis vienetas. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Asociacijų įstatymu, LR savanoriškos veiklos įstatymu ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, Asociacijos Jaunimo savanoriškosios tarnybos nuostatais.

Tarnybos tikslai:

 1. Priimti jaunus žmones savanoriauti LR valstybės ir visuomenės labui, ugdant jų lyderystės kompetencijas bei motyvuoti ir padėti pasiruošti karinei tarnybai Lietuvos kariuomenėje.
 2. Organizuoti savanorių veiklą pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo savanoriškos tarnybos programą.
 3. Rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija, ugdyti nacionalines vertybes bei propaguoti ir puoselėti pilietinį, patriotinį ir tautinį jaunimo ugdymą.
 4. Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikį skatinant patriotiškumo, bendruomeniškumo ir savanorystės vertybes, padedant pasirengti karinei tarnybai.
 5. Rūpintis Lietuvos kariniu gynybiniu paveldu ir istorine atmintimi.
 6. Priimti ir organizuoti Asociacijos savanorių veiklą.
 7. Bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene šviesti ir supažindinti jaunimą su Lietuvos kariuomene ir šalies gynybos politika.

Svarbiausieji Tarnybos uždaviniai:

 1. Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą per įvairias patriotines ir pilietines veiklas: mokymus, seminarus, konferencijas, ekskursijas ir pan.
 2. Organizuoti ir dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinėse šventėse, istoriniuose ir Lietuvos karinės atminties bei Lietuvos kariuomenės renginiuose.
 3. Organizuoti savanorių veiklą bei jų mokymą.
 4. Skatinti Tarnybos narius stoti į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją arba pasirinkti kitas tarnybos vietas Lietuvos kariuomenėje.

Tarnybos veiklos organizavimo principai:

 1. Naudos visuomenei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina Tarnybos narių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą.
 2. Bendradarbiavimo – savanoriška veikla remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes.
 3. Įvairovės ir lankstumo – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse. Savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl įvairių savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.